พธ.ทร. จัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงาน เพื่อพัฒนาแผนปฏิบัติราชการประจำปี
ณ ห้องพลาร่วมใจ เมื่อ 25 ก.ค.57 (คลิกต่อ...
    พธ.ทร. วัดตัวตัดเย็บ
      เครื่องแบบให้แก่
     นักเรียนจ่า ทร.

                             (อ่านต่อ.....
  ห้องอาหารนายทหาร
     สัญญาบัตร (อาคาร
     ราชนาวิกสภา) 
                           (คลิกต่อ...
   รายงานอะไหล่ MTU
      อำนวยความสะดวก
      ในการแสดงอะไหล่ MTU
                    (คลิกต่อ.....
    ท่านได้รับเงินค่าตัดเย็บ
       เครื่องแต่งกาย
       แล้วหรือยัง ?
                             (อ่านต่อ....
   กิจการร้านค้าสวัสดิการ
     พธ.ทร. จำหน่ายสินค้า
     และอุปกรณ์ประกอบ
     เครื่องแบบในราคาถูก
              (อ่านต่อคลิก...
 
   ข้อมูลด้านความปลอดภัย
      ระบบสารสนเทศ ทร.

                        (คลิกต่อ...
 พธ.ทร. จะดำเนินการ
    จ่ายยุทธอาภรณ์ที่เคยชะลอไว้
    ให้กับกำลังพลทุกชั้นยศ
     ตามสิทธิครบทุกรายการ

                        (อ่านต่อ.....
    พลาธิการกับงาน
     พระราชทานเลี้ยง
     พระกระยาหารค่ำ
     ที่พระบรมมหาราชวัง
              (อ่านต่อคลิก...
 

   ตรวจสอบสิทธิยุทธอาภรณ์
      ข้าราชการ ทร.
      ได้ที่นี่....

           (รายละเอียดคลิก...
  พธ.ทร. ให้ความสำคัญ
     เรื่อง คุณภาพของพัสดุที่จัดหา
     มาใช้ราชการ (ไม่มุ่งเน้น
     เฉพาะราคาต่ำเท่านั้น)
                             (อ่านต่อ.....
   คู่มือการจัดซื้อ/จ้าง
     และคณะกรรมการตรวจรับ
                         (อ่านต่อ.....
   ระบบบริหารเงินค่าเช่า
     เครื่องถ่ายเอกสาร

                         (อ่านต่อ...
     

              

              


พธ.ทร. ขอซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการควบคุมครุภัณฑ์สายพลาธิการ สามารถใช้ประกอบการรับ - ส่งหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาในระดับต่าง ๆ
   รายละเอียดตามข่าวราชนาวี
(อ่านรายละเอียดที่นี่.....
ศบพ.พธ.ทร. เปิดใช้โปรแกรมเบิกจ่ายพัสดุสายพลาธิการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Supply) ได้แล้ว (อ่านรายละเอียดที่นี่.....
รายชื่อตำรา คู่มือและเอกสารที่ใช้ในการออกข้อสอบวิชาชีพนายทหารสัญญาบัตร น.ต. และ น.ท.
    และเลื่อนยศนายทหารประทวน สายวิทยาการ พธ.ทร. ประจำปี 2557
(อ่านรายละเอียดที่นี่.....
สัญญาเข้ารับราชการชั้นต่ำกว่าสัญญาบัตรและสัญญาค้ำประกัน (อ่านรายละเอียดที่นี่.....
พธ.ทร. ขอแจ้งเปิดระบบตรวจสอบยุทธอาภรณ์นายทหารประทวนสังกัดกองทัพเรือ (อ่านรายละเอียดที่นี่.....

ตอบข้อซักถามกรณีการเบิกยุทธอาภรณ์ตามสิทธิของนายทหารชั้นประทวน (อ่านรายละเอียดที่นี่.....

               
 

คุณเป็นผู้เยี่ยมชมคนที่ :
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.55
Copyright 2012 : suthus.p@navy.mi.th