วิสัยทัศน์ : เป็นหน่วยงานชั้นนำของกองทัพเรือด้านการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารการพัสดุ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr.
 • ภาพกิจกรรมล่าสุด
  • 30 เม.ย. - 4 พ.ค.61

   พล.ร.ต.สุทธิพงส์ บุญลอย ผอ.ศบพ.พธ.ทร.และคณะ ติดตั้งระบบ Suply Asset ให้ กบร.ทร. ณ กบร.ทร.

 • ประมวลภาพข่าวและกิจกรรม

  แผนกกรรมวิธีข้อมูล ศบพ.พธ.ทร. จัดอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์อย่างปลอดภัยให้กับกำลังพล พธ.ทร. ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมพธ.ทร. (3) 15 มิ.ย.61


  ศบพ.พธ.ทร.ร่วมประชุมการแก้ปัญหาข้อขัดข้องการเบิกจ่าย การขึ้นบัญชี พัสดุประเภทยุทธอาภรณ์ เวลา 0930 ณ ห้องประชุมพธ.ทร. (3) 18 พ.ค.61


  น.อ.เจน จำปาทอง รอง ผอ.ศบพ.พธ.ทร. และคณะ ไปปฏิบัติราชการ ติดตั้งระบบ SupAsset ให้ อล.ทร. 15 - 18 พ.ค.61


 • ระเบียบ / คำสั่ง / แผนปฏิบัติงาน
  คำสั่ง ศบพ.พธ.ทร. (เฉพาะ) ที่ ๑/๒๕๖๐ ลง ๑๖ ต.ค.๖๐ เรื่อง แก้ไขคำสั่ง ศบพ.พธ.ทร.(เฉพาะ) ที่ ๒/๒๕๕๘ ดาวน์โหลด
  แผนปฏิบัติงานประจำปี งป.๖๑ ของ ศบพ.พธ.ทร.ดาวน์โหลด
  สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ของ ศบพ.พธ.ทร.ดาวน์โหลด
  สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ของ ศบพ.พธ.ทร. ดาวน์โหลด
  คำสั่ง ศบพ.พธ.ทร. (เฉพาะ) ที่ ๑/๒๕๕๙ ลง ๒๑ ต.ค.๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานด้านสารสนเทศประจำปี งป.๖๐ ดาวน์โหลด
  แผนปฏิบัติงานประจำปี งป.๖๐ ของ ศบพ.พธ.ทร.ดาวน์โหลด
  คำสั่ง ศบพ.พธ.ทร. (เฉพาะ) ที่ ๒/๒๕๕๘ ลง ๗ ต.ค.๕๘ เรื่อง การมอบอำนาจสั่งการและทำการแทนในนาม ผอ.ศบพ.พธ.ทร.ดาวน์โหลด
  คำสั่ง ศบพ.พธ.ทร.ที่ ๑/๒๕๕๘ ลง ๒๑ ต.ค.๕๘ เรื่องแต่งตั้งผู้บริหารเว็บไซต์(เว็บมาสเตอร์ของ ศบพ.พธ.ทร.) ดาวน์โหลด
  ระเบียบศูนย์บริหารข่าวสารการพัสดุ พธ.ทร. (เฉพาะ) ที่ ๑/๒๕๕๘ ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวันศูนย์บริหารข่าวสารการพัสดุ พธ.ทร. พ.ศ.๒๕๕๘ ดาวน์โหลด
  แนวทางปฏิบัติของนายทหารเวรประจำวัน ศบพ.พธ.ทร. เพิ่มเติม ดาวน์โหลด
  คำสั่งคณะกรรมการอำนวยการซ่อมบำรุงและปรับปรุงยุทโธปกรณ์ของกองทัพเรือ (เฉพาะ) ที่ ๑ / ๒๕๕๗ เรื่อง การบริหารพัสดุตามสมุดอัตราพัสดุประจำเรือ ดาวน์โหลด
  พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ดาวน์โหลด
  วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง หล่อลื่น และก๊าซชนิดต่าง ๆ พ.ศ.๒๕๕๙ ดาวน์โหลด
 • อื่น ๆ
  Image

  Help desk

  Image

  Webboard

  Image

  สาระน่ารู้

  Image

  คู่มือการใช้งาน

ศูนย์บริหารข่าวสารการพัสดุ กรมพลาธิการทหารเรือ

เลขที่ 2 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ ฯ 10700

อีเมล์ : pasinee.ph@navy.mi.th โทร.02-4755095