Visual Slideshow generated by VisualSlideshow.com
พล.ร.ต.ปนต สุขนิจรัญ ผอ.ศกล.พธ.ทร.
เป็นประธานในการต้อนรับ
นายทหารใหม่สายวิทยาการ พธ. ประจำปี งป.๖๑
ณ.ห้องประชุม กคค.ศกล.ฯ เมื่อ ๑๙ - ๒๐ ก.พ.๖๑