Visual Slideshow generated by VisualSlideshow.com
ศูนย์ส่งกำลัง กรมพลาธิการทหารเรือ
จัดการแข่งขันการประกอบอาหาร
"เชฟกระทะเหล็กพลาธิการสัตหีบ 2018"
เมื่อ ๒๑ ก.พ. ๖๑ ณ กบก.ศกล.พธ.ทร.