Visual Slideshow generated by VisualSlideshow.com
พล.ร.ต.ปนต สุขนิจรัญ ผอ.ศกล.พธ.ทร.
อนุมัติจัดพิธีสรงน้ำพระ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์
ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันจันทร์ที่ ๙ เม.ย.๖๑ ณ.บก.ศกล.ฯ