....ยินดีต้อนรับเข้าสู่...เว็บไซต์โรงเรียนพลาธิการ กรมพลาธิการทหารเรือ  
 
ตำรา/เอกสารสอบเลื่อนยศเป็น น.ท. และ น.ต. สายวิทยาการ พธ.ทร. (สายพัสดุ)
สอบเลื่อนยศ   รายชื่อตำรา คู่มือ และเอกสารที่ใช้ในการสอบ  
หน้าหลัก ๑. ระเบียบกองทัพเรือว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๕๓* Download
เลื่อนยศเป็น น.ท. และ น.ต.(พัสดุ) ๒. การจำหน่ายพัสดุ * Download
เลื่อนยศเป็น น.ท. และ น.ต. (บ-ส) ๓. คำแนะนำว่าด้วยวงเงินจัดสรร พธ.ทร. พ.ศ.๒๕๓๐* Download
พ.จ.อ. เป็น ร.ต. (พัสดุ) ๔. ระเบียบกรมพลาธิการทหารเรือ ว่าด้วยการส่งกำลังพัสดุสายพลาธิการแก่คลังสาขา พ.ศ.๒๕๓๑ Download
พ.จ.อ. เป็น ร.ต.(บริการ) ๕. คำแนะนำว่าด้วยการปฏิบัติในการเบิกจ่ายพัสดุสายพลาธิการ Download
พ.จ.อ. เป็นร.ต.(สหโภชน์) ๖. คำแนะนำว่าด้วยการพัสดุ พธ.ทร. * Download
จ.อ. เป็น พ.จ.ต.(พัสดุ) ๗. วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง หล่อลื่น และแก๊ส ชนิดต่าง ๆ (ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ.๒๕๕๒) * Download
จ.อ. เป็น พ.จ.ต.(บริการ) ๘. การจัดคลังและการเก็บรักษาพัสดุ Download
จ.อ. เป็น พ.จ.ต.(สหโภชน์) ๙. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒-๗) Download
สมัครต่อ ฯ ๑๐. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๙ Download
    ๑๑. แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๙ จัดทำโดยกรมบัญชีกลาง เมื่อ ก.พ.๒๕๔๙
และหนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๘.๓/ว ๓๐๒ ลง ๒๑ ก.ค.๔๙
เรื่อง การเพิ่มความคล่องตัวและแนวทางในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ
.ศ.๒๕๔๙
Download
    ๑๒. มติ ค.ร.ม. ระเบียบ คำสั่ง มาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๙ ประกอบด้วย
      ๑๒.๑ หนังสือเวียน กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๓/๑๗๔๗๗ ลง ๖ ต.ค.๕๒
เรื่อง ขอขยายระยะเวลาตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติ
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๙
Download
      ๑๒.๒ หนังสือเวียน สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑๘๒ ลง ๑๒ ต.ค.๕๒
เรื่อง ขอขยายระยะเวลาตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติ
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๙
Download
      ๑๒.๓ หนังสือเวียน คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กรมบัญชีกลาง
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพอ) ๐๔๒๑.๓/ว ๑๔๑ ลงวันที่ ๒๑ เม.ย.๕๔ เรื่อง การซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับเงื่อนไขการริบหลักประกันซอง การแก้ไขปรับปรุงตัวอย่างเอกสารประกวดราคาซื้อและ
ตัวอย่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และตัวอย่างหนังสือแสดงเงื่อนไข
การซื้ือและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
Download
      ๑๒.๔ หนังสือเวียน คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด
ที่ กค (กพวอ.) ๐๔๒๑.๓/ว ๓๘ ลง ๓ ก.พ.๕๕ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติ
และซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๙
Download
      ๑๒.๕ หนังสือเวียน คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด
ที่ กค (กพวอ.) ๐๔๒๑.๓/ว ๓๙ ลง ๖ ก.พ.๕๕ เรื่อง การยกเว้นการปฏิบัติ
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๙
สำหรับหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ในงาน/โครงการ
ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากเหตอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
Download
      ๑๒.๖ หนังสือเวียน คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กรมบัญชีกลาง
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพอ) ๐๔๒๑.๓/ว ๒๘๙ ลงวันที่ ๓๐ ก.ค.๕๕ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์
การเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) แต่ละครั้งในวิธีการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
และการต่อรองราคา กรณีมีสิทธิเสนอราคารายเดียวหรือมีผู้มีสิทธิเสนอราคาเพียงรายเดียว
เมื่อถึงเวลาเริ่มการเสนอราคา
Download
      ๑๒.๗ หนังสือเวียน คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กรมบัญชีกลาง
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพอ) ๐๔๒๑.๓/ว ๓๔๗ ลงวันที่ ๕ ก.ย.๕๕ เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ
การกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ไว้ในเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
Download
    ๑๓. คำสั่ง กระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที ๕๐/๕๐ ลง ๑๖ มี.ค.๕๐ เรื่องการพัสดุ Download
    ๑๔. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ - ๕) Download
    ๑๕. หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตามหนังสือสำนักงบประมาณ
ที่ นร ๐๗๐๔/ว ๓๓ ลง ๑๘ ม.ค.๕๓ (ฉบับปรับปรุง)
Download
    ๑๖. การจัดหาพัสดุและบริการโดยวิธี FMS ของ ทร. พ.ศ.๒๕๓๕ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๔๙)
และคู่มือปฏิบัติงานของ กพทต.พธ.ทร. ตามบันทึก กพทต.พธ.ทร. ที่ กห ๐๕๒๕.๕/๐๗๕ ลง ๑๖ มิ.ย.๕๑
Download
    ๑๗. คำสั่ง ทร. ที่ ๑๙๙/๒๕๕๓ ลง ๒๔ ก.ย.๕๓ เรื่อง การมอบอำนาจสั่งการและทำการแทนในนามผู้บัญชาการทหารเรือ
(เฉพาะด้านการส่งกำลังบำรุง)
Download
    ๑๘. การกำหนดความต้องการ (หลักสูตร นพธ.ชั้นนายเรือ) Download
    ๑๙. การดำเนินการเกี่ยวกับครุภัณฑ์สำนักงานสาย พธ. *  
      ๑๙.๑ การดำเนินการเกี่ยวกับครุภัณฑ์สำนักงาน Download
      ๑๙.๒ หนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สดุ ที่ กค ๐๕๒๘.๒/ว ๓๓๕๔๕ ลง ๑๖ พ.ย.๔๔
เรื่อง การตีราคาทรัพย์สิน
Download
      ๑๙.๓ หนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๓๓๘ ลง ๕ พ.ย.๔๖
เรื่อง การจัดทำทะเบียนทรัพย์สินและการรายงานทรัพย์สิน
Download
      ๑๙.๔ อนุมัติ พธ.ทร. ลง ๒๓ มี.ค.๔๗ ท้ายบันทึก กผค.พธ.ทร. ที่ กห ๐๕๒๕.๒/๓๒๑ ลง ๒๒ มี.ค.๔๗
เรื่อง การจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน
Download
      ๑๙.๕ หนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว๔๘ ลง ๑๓ ก.ย.๔๙ เรื่อง การบันทึกบัญชีวัสดุ
หรือครุภัณฑ์และบันทึก สปช.ทร. ที่ต่อ สปช.ทร. เลขรับ ๖๗๙๔/๔๙ ลง ๒๙ ก.ย.๔๙
เรื่อง การบันทึกบัญชีวัสดุหรือครุภัณฑ์
Download
      ๑๙.๖ หนังสือเวียนคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๐๘.๔/ว๑๒๙
ลง ๒๐ ต.ค.๔๙ เรื่อง การลงทะเบียนควบคุมพัสดุของทางราชการ และบันทึก สปช.ทร. ที่ต่อ
สปช.ทร. เลขรับ ๗๗๓๓/๔๙ ลง ๗ พ.ย.๔๙ เรื่อง การลงทะเบียนควบคุมพัสดุของทางราชการ
Download
    ๒๐. อทร.๔๐๐๑ หลักนิยมด้านการส่งกำลังบำรุง พ.ศ.๒๕๕๕ Download
    ๒๑. อทร.๔๐๐๕ คู่มือการจัดซื้อ/จ้าง พ.ศ.๒๕๔๖ Download
    ๒๒. หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเครื่องแบบและเครื่องแต่งกาย  
      ๒๒.๑ ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยอัตราการจ่ายเครื่องแต่งกายและเครื่องประกอบเครื่องแต่งกาย
สำหรับนายทหารสัญญาบัตร พ.ศ.๒๕๐๙
Download
      ๒๒.๒ ระเบียบกองทัพเรือ ว่าด้วยการเบิกจ่ายเครื่องแบบ พ.ศ.๒๕๕๓ Download
      ๒๒.๓ คำสั่ง กองทัพเรือ ที่ ๒๒๒/๒๕๕๕ ลง ๓ ก.ค.๕๕ เรื่อง การกำหนดบัญชีอัตรา
การเบิกจ่ายเครื่องแบบตามประเภทกำลังพล
Download
      ๒๒.๔ บันทึก พธ.ทร. ที่ กห ๐๕๑๘/๒๖๒๔ ลง ๗ ส.ค.๓๒ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกเปลี่ยนเครื่องนอนประจำหน่วย Download
      ๒๒.๕ บันทึก พธ.ทร. ที่ กห ๐๕๑๘/๓๗๑๕ ลง ๑๒ ต.ค.๓๒ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายธง Download
      ๒๒.๖ บันทึก พธ.ทร. ที่ กห ๐๓๖๒/๑๓๔๖๑ ลง ๑๘ ต.ค.๑๗ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเสื้อกันฝนและเสื้อกันหนาว Download
    ๒๓. หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว๔๖๒ ลง ๒๔ พ.ย.๕๕
เรื่องแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงาน
Download
    ๒๔. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๓/ว๒๒ ลง ๘ มี.ค.๕๖
เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์แนวทาง และวิธีการปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ
Download
    ๒๕. หนังสือกระทรวงคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๓/ว๑๑๑ ลง ๑๗ ก.ย.๕๖
เรื่อง ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการเปิดการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ
Download
    ๒๖. หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว๔๗๐ ลง ๒๗ ธ.ค.๕๖
เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมตัวอย่างประกาศและตัวอย่างเอกสารประกวดราคาซื้อและจ้าง
Download
         
         
      หมายเหตุ  
      ๑.เครื่องหมาย ( * ) หมายถึง มีการแก้ไข ปรับปรุง ตามคู่มือการแก้ไขปรับปรุงตำราของ รร.พธ.พธ.ทร. ปี ๒๕๕๖  
      ๒. พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ และคำสั่ง ให้รวมถึงฉบับที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมด้วย  
โรงเรียพลาธิการ กรมพลาธิการทหารเรือ
ถนนทางรถไฟสายเก่า แขงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทร.0 2475 2306, 0 2475 2382