ผู้บังคับบัญชา

พลเรือโท

วิสาร บุญภิรมย์

เจ้ากรมพลาธิการทหารเรือ

พลเรือตรี

สนทยา แสงบางมุด

รองเจ้ากรมพลาธิการทหารเรือ

พลเรือตรี

จรูญ คล่องยุทธ์

รองเจ้ากรมพลาธิการทหารเรือ

พลเรือตรี

ธรรมนูญ หงษ์กิจ

ผู้อำนวยการศูนย์บริหารข่าวสารการพัสดุ กรมพลาธิการทหารเรือ

พลเรือตรี

อภิชาติ โชไชย

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งกำลัง กรมพลาธิการทหารเรือ

นาวาเอก

สันติ ลยางกูร

หัวหน้านายทหารฝ่ายอำนวยการ กรมพลาธิการทหารเรือ

นาวาเอก

ชุมพล ล้อมสมบูรณ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนพลาธิการ กรมพลาธิการทหารเรือ

นาวาเอก

เฉลิม สุพิศ

ผู้อำนวยการกองการจัดหา กรมพลาธิการทหารเรือ

นาวาเอก

ธนภัทร ทัศนา

ผู้อำนวยการกองเชื้อเพลิง กรมพลาธิการทหารรเือ

นาวาเอก

เชษฐพล โคตรพงษ์

ผู้อำนวยการกองการพัสดุทางทหารต่างประเทศ กรมพลาธิการทหารเรือ

นาวาเอก

เสริมยุทธ ผ่องอำไพ

ผู้อำนวยการกองควบคุม กรมพลาธิการทหารเรือ

นาวาเอก

ไพสิทธิ์ เพชรฤทธิ์

ผู้อำนวยการกองคลังพลาธิการ กรมพลาธิการทหารเรือ

นาวาเอก

วิจัย จันทร์แทน

ผู้อำนวยการกองบริการ กรมพลาธิการทหารเรือ

นาวาเอก

ธีรภัทร ชัยประเสริฐ

หัวหน้ากองตรวจรับ กรมพลาธิการทหารเรือ

นาวาเอก

ดำรงฤทธิ์ ยนนาวา

หัวหน้ากองการเงิน กรมพลาธิการทหารเรือ

นาวาเอก

ดำรงค์ฤทธิ์ อนัคฆเวช

หัวหน้ากองโรงงาน กรมพลาธิการทหารเรือ