ผู้บังคับบัญชาในอดีต

Release Date : 04-10-2009 00:00:00

รายพระนาม รายนาม เจ้ากรมพลาธิการทหารเรือ

 
        นับตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๓๐ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้ (พ.ศ.๒๕๖๒) มีผู้ดำรงตำแหน่งเจ้ากรมพลาธิการทหารเรือหรือเทียบเท่า
รวมทั้งสิ้น ๔๐ ท่าน ตามรายพระนาม และรายนามดังนี้
 
๑. นายกอน พ.ศ.๒๔๓๐ - ๒๔๓๓
๒. พระศรสำแดง พ.ศ.๒๔๓๓ - ๒๔๔๙
๓. นายเรือเอกผู้ช่วย หม่อมเจ้าตุ้ม พ.ศ.๒๔๔๙ - ๒๔๕๖
๔. น.อ.พระนเรนทรบดินทร พ.ศ.๒๔๕๖ - ๒๔๕๙
 
๕. พล.ร.ต.พระยาประชุมพลขันธ์
พ.ศ.๒๔๕๙ - ๒๔๗๕
๖. น.อ.พระสาตราบรรจง
พ.ศ.๒๔๗๕ - ๒๔๘๒
๗. พล.ร.ต.หลวงสวัสดิวรฤทธิ์
พ.ศ.๒๔๘๒ - ๒๔๙๖
     
๘. พล.ร.ต.โสภณ ทิมกระจ่าง
พ.ศ.๒๔๙๖ - ๒๔๙๙
๙. พล.ร.ต.ทัศน์ กรานเลิศ
พ.ศ.๒๔๙๙ - ๒๕๐๒
๑๐. พล.ร.ต.ประชุม ธรรมโมกขเวส
พ.ศ.๒๕๐๒ - ๒๕๐๔
     
๑๑. พล.ร.ต.เฉลิม สถิรถาวร
๑ ต.ค.๐๔ - ๓๐ ก.ย.๑๐
๑๒. พล.ร.ต.จวบ หงสกุล
๑ ต.ค.๑๐ - ๓๐ ก.ย.๑๒
๑๓. พล.ร.ต.โอภาส จามิกรณ์
๑ ต.ค.๑๒ - ๓๐ ก.ย.๑๖
     
๑๔. พล.ร.ต.เฉลิม จาตุรพงศ์
๑ ต.ค.๑๖ - ๓๐ ก.ย.๑๙
๑๕. พล.ร.ต.อนันต์ จันทรกุล
๑ ต.ค.๑๙ - ๓๐ ก.ย.๒๓
๑๖. พล.ร.ต.ทวี บุญเนือง
๑ ต.ค.๒๓ - ๒๒ พ.ค.๒๗
     
๑๗. พล.ร.ต.เสวต บุณยะทรัพย์
๒๓ พ.ค.๒๗ - ๓๐ ก.ย.๒๗
๑๘. พล.ร.ต.ชัชวาลย์ ศรีสุวรรณ
๑ ต.ค.๒๗ - ๓๐ ก.ย.๒๙
๑๙. พล.ร.ต.สนิท การุณยวนิช
๑ ต.ค.๒๙ - ๓๐ ก.ย.๓๐
     
๒๐. พล.ร.ต.จำลอง ปั้นประดิษฐ์
๑ ต.ค.๓๐ - ๒๐ ก.ย.๓๑
๒๑. พล.ร.ต.สนอง ฉิมเฉลิม
๑ ต.ค.๓๑ - ๓๐ ก.ย.๓๒
๒๒. พล.ร.ต.ศรีรัตน์ ปัญญสุทธิ์
๑ ต.ค.๓๒ - ๓๐ ก.ย.๓๓
     
๒๓. พล.ร.ต.ประจวบ ชัยประสาธน์
๑ ต.ค.๓๓ - ๓๐ ก.ย.๓๗
๒๔. พล.ร.ต.วิมล สินธุสิงห์
๑ ต.ค.๓๗ - ๓๐ ก.ย.๓๙
๒๕. พล.ร.ต.สุรินทร์ ชื่นสัมพันธ์
๑ ต.ค.๓๙ - ๓๐ ก.ย.๔๑
     
๒๖. พล.ร.ต.ยงยุทธ นพคุณ
๑ ต.ค.๔๑ - ๓๐ ก.ย.๔๒
๒๗. พล.ร.ต.ธนา บุนนาค
๑ ต.ค.๔๒ - ๓๐ ก.ย.๔๓
๒๘. พล.ร.ต.ชูศักดิ์ เอกโกบล
๑ ต.ค.๔๓ - ๓๐ ก.ย.๔๔
     
๒๙. พล.ร.ต.กอบพงศ์ ทองคำวงศ์
๑ ต.ค.๔๔ - ๓๐ ก.ย.๔๕
๓๐. พล.ร.ต.วิชาญ สายสวรรค์
๑ ต.ค.๔๕ - ๓๐ ก.ย.๔๗
๓๑. พล.ร.ต.สุรพจน์ ผลอวยพร
๑ ต.ค.๔๗ - ๓๐ ก.ย.๔๙
     
๓๒. พล.ร.ต.ฉัตรชัย พึ่งโพธิ์
๑ ต.ค.๔๙ - ๓๐ ก.ย.๕๑
๓๓. พล.ร.ต.สุกิจ สยะนานนท์
๑ ต.ค.๕๑ - ๓๑ มี.ค.๕๒
๓๓. พล.ร.ท.สุกิจ สยะนานนท์
๑ เม.ย.๕๒ - ๓๐ ก.ย.๕๓
     
๓๔. พล.ร.ท.พงษ์พล รัชเดช
๑ ต.ค.๕๓ - ๓๐ ก.ย.๕๕
๓๕. พล.ร.ท.วิทยา วงศ์เทิดธรรม
๑ ต.ค.๕๕ - ๓๐ ก.ย.๕๗
๓๖. พล.ร.ท.ประพจน์ สีลาเขต
๑ ต.ค.๕๗ - ๓๐ ก.ย.๕๘
     
๓๗. พล.ร.ท.ศักดิ์สิทธิ์ ยังวิจิตร
๑ ต.ค.๕๘ - ๓๐ ก.ย.๖๐
๓๘. พล.ร.ท.นพดล เรืองสมัย
๑ ต.ค.๖๐ - ๓๐ ก.ย.๖๑
๓๙. พล.ร.ท.ธวัชชัย สิงห์สาย
๑ ต.ค.๖๑ - ๓๐ ก.ย.๖๒
     
๔๐. พล.ร.ท.ธีรวัฒน์ ศรีชลา
๑ ต.ค.๖๒ - ๓๐ ก.ย.๖๓
๔๑. พล.ร.ท.มาศพันธ์ุ ถาวรามร
๑ ต.ค.๖๓ - ๓๐ ก.ย.๖๔
๔๒. พล.ร.ท.วิสาร บุญภิรมย์
๑ ต.ค.๖๔ - ปัจจุบัน