๑๐ มาตรการ ผู้บัญชาการทหารเรือรองรับการเปิดประเทศและการผ่อนคลายมาตรการ Covid-19 ของ ศบค.

Release Date : 03-11-2021 08:04:09
๑๐ มาตรการ ผู้บัญชาการทหารเรือรองรับการเปิดประเทศและการผ่อนคลายมาตรการ Covid-19 ของ ศบค.

พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้มีคำสั่งให้กำหนดมาตรการรองรับ การผ่อนคลาย ของ ศบค. และมาตรการในการเปิดประเทศของรัฐบาล ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ รวม ๑๐ มาตรการ ดังนี้

  1. ๑.  กำหนดให้ทุกหน่วยเคร่งครัดมาตรการ DHMTT
  2. ๒.  การเดินทางไปต่างประเทศ ดำเนินการเท่าที่จำเป็น ยึดถือมาตรการของรัฐในแต่ละห้วงเวลา และมาตรการประหยัด
  3. ๓.  การประชุม ยังคงใช้ระบบ VTC เป็นหลัก หากมีการรวมกลุ่ม ให้ตรวจ ATK ทุกครั้ง
  4. ๔.  ปรับการเรียนการสอน เป็นที่โรงเรียน แต่ให้สามารถปรับเป็น online หากเกิดสถานการณ์ระบาดรุนแรง ให้อยู่ดุลยพินิจของ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ
  5. ๕.  หน่วยต่างๆ ปรับพื้นที่ให้มี CI (Community isolation )รองรับผู้ติดเชื้อในหน่วย กับให้หน่วยดูแลรักษาจนหายดี โดยประสานกับ กรมแพทย์ทหารเรือ
  6. ๖.  หน่วยเรือ / หน่วยบก ที่มีกำลังพลหนาแน่น ให้สุ่มตรวจ ATK โดยเฉพาะผู้ที่มีอาการเบื้องต้นของ Covid-19 หรือ มีความเสี่ยงที่ติดเชื้อ Covid-19
  7. ๗.  การ WFH( Work from home) ยังดำเนินการได้ ภายใต้ดุลยพินิจของ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ
  8. ๘.  กิจการสวัสดิการ อาคารรับรอง บ้านพัก และสันทนาการอื่นๆ ให้กำหนดมาตรการการใช้บริการอย่างเคร่งครัด
  9. ๙.  เชิญชวนกำลังพลและครอบครัวใช้บริการกิจการสวัสดิการกองทัพเรือ และสนับสนุนสถานบริการเอกชน เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ
  10. ๑๐.  ให้ทุกหน่วยดำรงความพร้อมช่วยเหลือประชาชนในทุกโอกาสทั้งใน และ นอกเวลางาน กับให้ กรมแพทย์ทหารเรือเตรียมความพร้อมหากมีการระบาดรุนแรง

ทั้งนี้ มาตรการต่างๆ ที่กำหนดข้างต้น ให้ทุกหน่วยพิจารณาการปฏิบัติให้สอดคล้องและเป็นไปตามประกาศ/มาตรการของจังหวัดในพื้นที่

รูปภาพที่เกียวข้อง
๑๐ มาตรการ ผู้บัญชาการทหารเรือรองรับการเปิดประเทศและการผ่อนคลายมาตรการ Covid-19 ของ ศบค.
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง