“ถ้าตั้งเข็มทิศตรงแต่แรกแล้วจะทำให้เราเดินถูกทิศถูกทาง เป็นทหารเรือที่ดีในอนาคต” พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ เดินทางไปยังโรงเรียนนายเรือ จว.สมุทรปราการ เพื่อบรรยายพิเศษแบบใกล้ชิด ปลูกฝังแนวคิดคุณธรรมให้กับนักเรียนนายเรือด้วยตนเอง

Release Date : 17-02-2022 10:14:30
“ถ้าตั้งเข็มทิศตรงแต่แรกแล้วจะทำให้เราเดินถูกทิศถูกทาง เป็นทหารเรือที่ดีในอนาคต” พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ เดินทางไปยังโรงเรียนนายเรือ จว.สมุทรปราการ เพื่อบรรยายพิเศษแบบใกล้ชิด ปลูกฝังแนวคิดคุณธรรมให้กับนักเรียนนายเรือด้วยตนเอง

“ถ้าตั้งเข็มทิศตรงแต่แรกแล้วจะทำให้เราเดินถูกทิศถูกทาง เป็นทหารเรือที่ดีในอนาคต” พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ เดินทางไปยังโรงเรียนนายเรือ จว.สมุทรปราการ เพื่อบรรยายพิเศษแบบใกล้ชิด ปลูกฝังแนวคิดคุณธรรมให้กับนักเรียนนายเรือด้วยตนเอง

เนื้อหาที่ผู้บัญชาการทหารเรือถ่ายทอดแก่นักเรียนนายเรือในวันนี้ เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักเรียนนายเรือ เพื่อให้เป็นคนดีของกองทัพเรือและประเทศชาติ โดยท่านได้ฝากวลีสำคัญหนึ่งที่ว่า “การเดินทางชีวิตในอนาคตของพวกเรานั้นเปรียบได้กับเรือ ..ถ้าตั้งเข็มทิศเรือตรงแต่แรกแล้วจะทำให้เราเดินถูกทิศถูกทางได้ต่อไป และความผิดพลาดของเข็มทิศเพียงเล็กน้อยในวันนี้ จะเป็นปัญหาใหญ่ในภายหน้า นอกจากนี้ในอนาคตเข็มทิศนี้อาจมีสิ่งยั่วยุต่างๆ ซึ่งอาจทำให้เบี่ยงเบนผิดทิศทางไปได้อีก เราจึงจำเป็นต้องน้อมนำพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ ที่ว่า “ให้ทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยสติรู้ตัว ปัญญารู้คิด สุจริตจริงใจ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนอื่น” มาใช้และเตือนตัวเองอยู่เสมอ ต้องป้องกันอย่าให้มีผลกระทบ และมุ่งมั่นทำความดีตรงไปจนตลอดชีวิตราชการ” ทั้งนี้ด้วยนักเรียนนายเรือถือเป็นบุคลากรที่จะก้าวเป็นกำลังสำคัญ เป็นผู้นำกองทัพในอนาคต จึงต้องมีความคิดที่ดีตั้งแต่ต้น เพื่อจบการศึกษาไปเป็นนายทหารจะได้มีคุณสมบัติที่ดี เป็นผู้มีความจงรักภักดี มีคุณธรรม มีความรู้ มีความเป็นผู้นำทางทหาร เป็นสุภาพบุรุษทหารเรือ และมีความละเอียดรอบคอบไม่ประมาท

การพบนักเรียนนายเรือของผู้บัญชาการทหารเรือในวันนี้ ยังถือเป็นสัญญาณให้แก่กำลังพลในกองทัพทั้งหมดอีกด้วยว่า จงยึดมั่นอย่าหวั่นไหวกับข่าวไม่ดีที่เกิดขึ้น และก็อย่าประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ไม่ดีเพราะจะมีผลกระทบกับภาพลักษณ์กองทัพเรือที่บรรพบรุษของเราสร้างมาด้วยความยากลำบาก ให้ทหารเรือทุกนายมีความมั่นใจในการทำดี ช่วยกันทำดีต่อไปเพื่อส่วนรวม ร่วมกันพัฒนากองทัพเรือต่อไปเพื่อให้เป็นที่เชื่อมั่นและภาคภูมิใจของประชาชน

และในช่วงท้ายผู้บัญชาการทหารเรือได้ร่วมร้องเพลงพระนิพนธ์ใน “เสด็จเตี่ย” พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ได้แก่เพลง ดาบของชาติ เดินหน้า และดอกประดู่กับนักเรียนนายเรือทุกนาย เบื้องหน้าพระรูปในหอประชุมภูติอนันต์ โรงเรียนนายเรือ และยังได้ร่วมร้องเพลง “มาร์ชสามสมอ” ในแถวทหารที่ทำเป็นรูปสามสมอ บริเวณกลางลานหน้าหอประชุมภูติอนันต์อีกด้วย

รูปภาพที่เกียวข้อง
“ถ้าตั้งเข็มทิศตรงแต่แรกแล้วจะทำให้เราเดินถูกทิศถูกทาง เป็นทหารเรือที่ดีในอนาคต” พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ เดินทางไปยังโรงเรียนนายเรือ จว.สมุทรปราการ เพื่อบรรยายพิเศษแบบใกล้ชิด ปลูกฝังแนวคิดคุณธรรมให้กับนักเรียนนายเรือด้วยตนเอง
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง