พลาธิการใฝ่พัฒนา

Release Date : 17-10-2019 00:00:00
พลาธิการใฝ่พัฒนา

 

งานสนับสนุน สร้าง ผลิต
ซ่อมดัดแปลง
แก้ไข
พัสดุสายพลาธิการ
งานบริการ
และ โภชนาการ
งานผลิตและ
พัฒนากำลังพล
งานจัดหาพัสดุทาง
ทหาร
ต่างประเทศ
งานบริการข้อมูลข่าวสาร
ด้านการพัสดุ
ขีดความสามารถของ พธ.ทร.
ในการผลิต "ธงราชนาวี"
พลาธิการกับงานพระราชทาน
เลี้ยงพระกระยาหารค่ำ
ที่พระบรมมหาราชวัง
การจัดการเรียนการสอนของ รร.พธ.พธ.ทร.ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
การปรับปรุงวิธีปฏิบัติในการจัดหาพัสดุและบริการ
ทางทหาร โดยวิธี FMS
ให้มีความทันสมัย

SUPASS
ระบบบริหารสินทรัพย์
สายพลาธิการ
การขนส่งพัสดุไปสำรอง
คลังสาขา
ตามมาตรฐาน
การสำรองพัสดุไว้เพื่อจ่าย

จากข้อมูล REAL TIME
ในระบบ Supinv 1-3
รถจัดเลี้ยงเคลื่อนที่
MOBILE TEAM
การประเมินผลการเรียน
การสอนวิชาสหโภชน์ปฏิบัติ
การดำเนินการขนส่ง สป.FMS ระบบสารสนเทศ เพื่อบริหารจัดการ การเบิก-จ่ายพัสดุประเภทน้ำมันเชื้อเพลิง
ประจำปี ของ ทร.
การปรับราคาค่าตัดเย็บ
เครื่องแต่งกาย
ห้องอาหาร
นายทหารสัญญาบัตร
(อาคารราชนาวิกสถา)
พธ.ทร.ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานส่งเสริมการฝึกอาชีพให้กับทหารกองประจำการ
การบรรยาย TPT ร่วมกับ
จัสแม็กไทย
ระบบควบคุมพัสดุคงคลังอัตโนมัติทุกระดับคลัง

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลาธิการใฝ่พัฒนา
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง