การควบคุมภายใน พธ.ทร.

Release Date : 29-11-2015 13:00:00
การควบคุมภายใน พธ.ทร.

 1. ๑.  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตามการประเมินผลและจัดทำรายงานการควบคุมภายใน พธ.ทร.
 2. ๒.  ซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ทร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
 3. ๓.  การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ของ พธ.ทร. ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
 4. ๔.  แบบฟอร์มการจัดทำรายงาน การควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
  1.      ๔.๑  แบบ ปค.๔
  2.      ๔.๒  แบบ ปค.๕
  3.      ๔.๓  รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.๕)
  4.      ๔.๔  แบบประเมินการควบคุมภายใน (แบบ ปม.)
  5.      ๔.๕  แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
  6.      ๔.๖  แบบสอบถาม ๑๐ ด้าน
   1.            ๔.๖.๑  แบบสอบถามด้านส่งกำลังบำรุง
   2.            ๔.๖.๒  แบบสอบถามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
   3.            ๔.๖.๓  แบบสอบถามด้านการงบประมาณ
   4.            ๔.๖.๔  แบบสอบถามพัสดุและทรัพย์สิน
   5.            ๔.๖.๕  แบบสอบถามด้านการสื่อสาร
   6.            ๔.๖.๖  แบบสอบถามด้านกิจการพลเรือน
   7.            ๔.๖.๗  แบบสอบถามด้านการเงินและการบัญชี
   8.            ๔.๖.๘  แบบสอบถามด้านการข่าว
   9.            ๔.๖.๙  แบบสอบถามด้านยุทธการ
   10.            ๔.๖.๑๐  แบบสอบถามด้านกำลังพล