การควบคุมภายใน พธ.ทร.

Release Date : 29-11-2015 13:00:00
การควบคุมภายใน พธ.ทร.

๑. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานและจัดวางระบบการควบคุมภายใน และคณะทำงานติดตามประเมินผลและ
     จัดทำรายงานการควบคุมภายในของ พธ.ทร.

๒. แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของ พธ.ทร.

๓. พรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

๔. ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๑๐๕ ลง ๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ กค.มีหนังสือถึง ทร.เพื่อทราบหลักเกณฑ์กระทรวง
    การคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

๕. ที่ ต่อ สปช.ทร.เลขรับ ๑๐๖๕๕/๖๑ เรื่อง หลักเกณ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
    ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

๖. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบรอหารจัดการความเสี่ยง
    สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

๗. แบบฟอร์มการควบคุมภายในของ พธ.ทร. ประจำปี ๒๕๖๕

     ๗.๑ แบบ ปค๔

     ๗.๒ แบบ ปค๕

     ๗.๓ รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.5)

     ๗.๔ แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

     ๗.๕ แบบสอบถามการควบคุมภายในด้านการกำลังพล

     ๗.๖ แบบสอบถามการควบคุมภายในด้านการข่าว

     ๗.๗ แบบสอบถามการควบคุมภายในด้านการงบประมาณ

     ๗.๘ แบบสอบถามการควบคุมภายในด้านการเงินและการบัญชี

     ๗.๙ แบบสอบถามการควบคุมภายในด้านการยุทธการ

     ๗.๑๐ แบบสอบถามการควบคุมภายในด้านการส่งกำลังบำรุง

     ๗.๑๑ แบบสอบถามการควบคุมภายในด้านการสื่อสาร

     ๗.๑๒ แบบสอบถามการควบคุมภายในด้านกิจการพลเรือน

     ๗.๑๓ แบบสอบถามการควบคุมภายในด้านพัสดุและทรัพย์สิน

     ๗.๑๔ แบบสอบถามการควบคุมภายในด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ

รูปภาพที่เกียวข้อง
การควบคุมภายใน พธ.ทร.
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง